Consultades totes les dades referents a la influència del COVID-19 en els esdeveniments 2020 i  malgrat la il·lusió i l’esforç ja esmerçats en el SCWC Barcelona 2020, per responsabilitat, ens veiem obligats a ajornar el Congrés.

En funció de l’evolució dels esdeveniments es planifica per 8, 9 y 10 de novembre de 2021.

El títol SCWC Barcelona 2021 passarà a ser  ” Sustainability. Research, Economics and Health”. S’estableix amb l’objectiu de vincular el Congrés a la societat amb tallers i demostracions obertes, explorant l’enorme potencial de la Gastronomia Científica per a generar un nou paradigma que permeti contribuir a donar solució als grans reptes socials.

—-

Consultados todos los datos referentes a la influencia del COVID-19 en los eventos 2020 y a pesar de la ilusión y el esfuerzo ya empleados en el SCWC Barcelona 2020, por responsabilidad, nos vemos obligados a aplazar el Congreso.

En función de la evolución de los acontecimientos se plantea para el 8, 9 y 10 de noviembre de 2021

El título SCWC Barcelona 2021 pasará a ser “Sustainability. Research, Economics and Health”. Se establece con el objetivo de vincular el Congreso a la sociedad con talleres y demostraciones abiertas, explorando el enorme potencial de la Gastronomía Científica para generar un nuevo paradigma que permita contribuir a dar solución a los grandes retos sociales.

—–

Once all the data regarding the influence of COVID-19 on the 2020 events have been consulted and despite the enthusiasm and effort already put into the SCWC Barcelona 2020, we are obliged to postpone the Congress.

Depending on the evolution of the events, it is planned for November 8, 9 and 10, 2021.

The title SCWC Barcelona 2021 will become “Sustainability. Research, Economics and Health”. It is established with the aim of linking Congress to society with open workshops and exhibitions, exploring the enormous potential of Scientific Gastronomy to generate a new paradigm that will help to solve the great social challenges.

Pere Castells, President of the SCWC Barcelona

Tags:

Comments are closed